Från Jubileimsskriften 2009

Välkommen till Grisslehamns Kapell

Kapellföreningen vill med denna lilla skrift ge Grisslehamnsborna och alla andra besökare ett minne av de 100 år som gått.    

Grisslehamns Kapell ägs av Grisslehamnsborna genom Kapellföreningen.         

 För driften får Kapellet anslag från Väddö och Björkö-Arholma pastorat.

 Övriga kostnader måste finansieras genom insamlade medel och gåvor.

Källor : Arkivmateriel, protokoll, årsberättelser och studiecirkelmaterial.

Edvin Gustavsson: ”Grisslehamns - minnen”.

Gustaf Nauclér och Matts Andersson: ”Grisslehamn - en historisk sammanställning”.

Yngve Zetterlund och Bengt Ingmar Kilström: ”Grisslehamns Kapell”.

 

  Innehåll                                              sidan

* Kortfattad historik                                                                        4

* Personer betydelsefulla för kapellets tillkomst                          12

* Ärkebiskopar som besökt Kapellet                                             13

* Gåvor till Kapellet                                                                       14

* Syföreningsauktioner                                                                  14

* Hämtat från föreningens möten och årsberättelser                     15

* Grisslehamnsbor minns                                                               21

* Hyllning till Grisslehamns Kapell                                              25

* Kapellets kyrkorum                                                                     26

* Kapellet idag och i framtiden                                                      27

Bild framsidan: Teckning av Harald Lindberg.

Bild baksidan: Den fönsterlösa norra gavelväggen pryds av kung Gustaf V:s namn­chiffer och Kapellets invigningsår med romerska siffror i ”guld” på djupblå botten.

Bild insida: Akvarell av Inga-Lena Waller-Holmström.

 

 

 

 

Vy från Kapellets tomt mot dåvarande varmbadhuset, Grisslehamn, omkr.1905

 

Kortfattad historik

 

 

 

När garnisonen i Grisslehamn upphörde 1867, började tullförvaltaren och predikanten Gustaf Unonius predika i tullens vaktstuga. Drömmen var ett eget bönhus i Grisslehamn, eftersom avståndet till församlingskyrkan var en och en halv mil.

I slutet av 1800-talet startades en syförening, som samlade in de första pengarna till byggandet av ett kapell.  På nyåret 1899 företogs den första insamlingen och därmed var det verk i gång, som ledde till att kapellet byggdes. Syföreningen hade bara en symaskin, som fraktades på en kärra mellan stugorna.

17 mars 1904 formulerades ett upprop, vars första del lyder: ”Under åratal hafva vi här vid Grisslehamn önskat att få till stånd ett s.k. Bönhus, eller Gudstjenstelokal - men medel dertill saknas. Genom syföreningar och några kollekter hafva några hundra kronor samlats in…” Alla i Grisslehamn, Tomta och Byholma skulle lämna bidrag efter råd och lägenhet. Även material och dagsverken kunde lämnas. Skulle bidragen ej räcka måste lån tagas.

4 april 1904 hölls det första protokollförda sammanträdet. Delade meningar rådde om vilka som skulle få förkunna Guds ord. Några yrkade på, att även de som avvek från den svenska Lutherska läran skulle få fritt tillträde, med undantag för mormonerna. Dessa var då på stark frammarsch i Roslagen.

16 april 1904 antogs, vid ”ett talrikt församlat möte”, de nya stadgarna. Det strängare alternativet valdes och en del trossamfund utestängdes.

 20 januari 1907 förordades förvärvet av marken mitt emot badhuset, mellan landsvägen och Lillsjön. Delägare i marken förklarade sig villiga att underteckna ett gåvobrev.  Tidigare hade man varit oense om var Kapellet skulle ligga. Ett alternativ var norr om ”Byholmagrinden”, ett annat nära nuvarande skolan.

28 september 1907 mättes tomten upp och mätstenar utplacerades. En ung arkitekt, Viktor Segerstedt (senare stadsarkitekt i Västerås), gjorde byggnadsritning och man beslöt att bygga efter denna så snart man fått 5000 kr till sitt förfogande.

 

 

 

         Det nybyggda Kapellet

.

 

31 maj 1908 konstituerades ”Föreningen för Grisslehamns Församlingshus u.p.a.” Bl.a. föreskrevs en styrelse av minst sju personer. De sju första var: Magnus Rodhe, Emil Sandberg, Oscar Mannström, Carl Eriksson, Fredrik Carlsson, Oscar Lejdström och Johan Waldén.

 

 

3 juli 1908 skrevs kontrakt med grundläggaren C.O. Andersson från Markdal, Häverö. Han påbörjade arbetet den 6 juli och 13 sept. hölls en högtidlighet med anledning av att grundläggningen var fullbordad. Utöver kontraktssumman 550 kr yrkade Andersson tillägg med 270 kr för merarbete, vilket godkändes. Listor upprättades där ortsbefolkningen antecknade sig för virkesanskaffning och dagsverken såsom körning och lossning av virke m.m.

 

 

 

              Kapellets ursprungliga interiör. 

 

6 oktober 1908 upprättades kontrakt med byggmästare Johan Waldén i Tomta, att han skulle uppföra byggnaden. Överenskommet pris blev 2 500 kr inkl. inredning. Byggnaden stod under tak i slutet av 1908.

 

16 juni 1909 upprättades kontrakt med målaren J.M. Karlström från Elmsta, för all invändig målning, till fast pris 500 kr. För den utvändiga målningen bestämdes att Karlström skulle få 210 kr i arvode.

 

 

 

 

 

         Altarkrucifixet

Kyrkoherde Montell och pastor Mannström

 

26 september 1909 invigdes Kapellet av ärkebiskop  J.A. Ekman. Tillsammans med Magnus Rodhe tjänstgjorde kyrkoherdarna J.G. Helenius, Häverö, Vilhelm Montell, Stockholm samt pastor E. Berlin, Sundbyberg. Efteråt serverades middag hos fru Kitzing på Borgen. Medlemsantalet var 53. En biblioteksverksamhet kom snart igång – sannolikt Väddös första folkbibliotek.   Det sköttes av fröken Gerda Anderberg, som också tjänstgjorde som ”orgelnist”.

 

 

 

 

1910 fick Kapellet som gåva av bildhuggaren G. F. Norling mottaga altarkrucifixet. Utdrag ur gåvobrevet: ” Mina varma välönskningar för Grisslehamn följa, ty platsen har för mig många kära minnen från en lycklig barndom.”

3 dec 1911, första söndagen i advent, invigdes altartavlan, målad av Gunnar Widholm.

1913 De som tidigare erlagt årsavgift med       2 kronor skulle få tillgodoräkna sig detta och endast betala mellanskillnaden till 25 kronor, för att bli ständig medlem. Medlemmarna var nu 46 st.

 

 

 

Pastor Ernfrid Ljungwe med trotjänare i Grisslehamns kapell: Viktor Eriksson, Hilda Karlsson och Emil Sandberg. Foto från 30-talet.

 

1914 fattades beslut att Kapellets tak skulle täckas med ”dubbelkupigt tegel av bästa beskaffenhet, enligt arbetsbeskrivningen”. Tidigare var taket täckt med tjärpapp.

 

1916 Flaggstång hade anskaffats till ett pris av 60 kr och 94 öre. O. Mannström skänkte flaggan. Antalet medlemmar 45. Föreningen var nu skuldfri.

15 augusti 1918 togs beslut att upplåta läsesalen till skollokal för läsåret 1918-1919, mot en ersättning av 150 kr.                                                          

1920 ” Emil Sandberg får i uppdrag att ombesörja utvändig målning så långt medlen räcker (ingen summa finns angiven). Sältran skall användas om det går att få, annars linolja.” Sältran kunde anskaffas. Det var den största utgiftsposten detta år, kr. 61:25. Målning utfördes under 1921. Transportbolaget (som ägde Grisslehamns varv) skänkte 200 kr till åskledare.

1924 anslogs en lysningspresent till  Gerda Anderberg. I och med hennes avflyttning upphörde också biblioteksverksamheten.

 

 

 

Gerda Anderbergs kör utanför hennes bostad omkring 1920.

 

1926 installerades det första elljuset i kapellet. Kostnad kr. 721:25.

 

8 maj 1927 togs beslut att köpa en ny orgel.

1929 Kapellet målades om utvändigt, till en kostnad av 400kr.

 

 

 

Landsvägen förbi Kapellet omkr.1950. Framför Kapellet syns berget där man hade tänkt placera en klockstapel.

 

1930 De böcker för utlåning, som funnits i Kapellet, överflyttades till Grisslehamns skola.

 

1935 Arkitekten Viktor Segerstedt, Västerås, fick uppdraget att göra ritning till en klockstapel mot ett arvode av 150 kr.

 

 

 

 

20 dec 1936 ”Önskemål om virke till kapellets klockstapel blev ånyo bifallet och virket skulle utstämplas så fort som möjligt”. Någon klockstapel blev det emellertid inte, då ”Väddö och Häverö socknars väg” p.g.a. vägomläggning sprängt undan berg där stapeln skulle stå och då föreningen, trots tidigare löften, enl. Kungl. Maj:t inte kunde få gratis virke från boställsnämnden, eftersom Kapellet inte ägdes av Väddö församling.      

 

Kapellets lilla sal uppläts åter för skolundervisning hösten 1940,                          läsåret 1946-1947 samt 1948.   

1942 startades söndagskola av fiskaren Birger Hållinder och folkskolläraren  Nils Moberg. Verksamheten pågick t.o.m. 1966.

1944 kombalterna till Grisslehamn i små dåliga båtar med många flyktingar ombord. Fortfarande finns namn som minner om denna tid, t.ex. Friberg,    Grönlund, Käbi, Rosen m.fl.

Julen 1944 togs en ny klocka i bruk och ersatte den gamla som var trasig.

1944 målades Kapellet om utvändigt.

1947 avskaffades årsavgiften. Nya medlemmar skulle dock betala 2 kr.

1948 beslutades om en invändig renovering. Tak och väggar skulle beklädas med masonit och för målningen anlitades konstnären Harald Lindberg, Rumshamn och byggnadsmålaren Nils Nilsson, Fjäll. Lindberg målade motiv och stod för färgsättning, medan Nilsson målade ytorna och snickerierna inkl. marmoreringar. Tidigare hade färgsättningen varit i enkelt vitt och skärt.

1949, på pingstdagen, återinvigdes Kapellet efter renoveringen.

1952 Husmodersföreningen arrangerade för första gången ”De Gamlas Dag”.

 

 

 

 

 

Dopfunten, ett postament av trä från 1700- talet.

 

1953 fick Kapellet elektrisk värme. Bänkarna kortades p.g.a. elementen och försågs med hela ryggar. Dopfunten, som tillhört Väddö kyrka, deponerades i Kapellet. 1954 övergick dopfunten i Kapellets ägo.                                                          Dopfunten hade från början skänkts till Väddö kyrka 1754 av prosten Anders Hilleström.                           Årsavgiften 2 kr återinfördes.

 

 

 

 

 

 

Den nya orgeln. Tidigare hade Kapellet ett orgelharmonium, vilket år 1950 försågs med dammsugarfläkt.

 

9 febr. 1958 invigdes den sjustämmiga orgeln, levererad av Grönlunds orgelfirma, Luleå Gammelstad, till en kostnad av 22 000 kr.

 

1959 firades 50-årsjubileum i dagarna två. Firandet inleddes under lördagen med samkväm i Medborgarhuset, varefter scouterna gick i fackeltåg till Kapellet tillsammans med de församlade. I Kapellet uppförde Grisslehamns ungdomar kyrkospelet ” Ett hopplöst fall”.   Kvällen avslutades med aftonandakt. Söndagens firande inleddes med predikan av ärkebiskop Gunnar Hultgren. Grisslehamns kyrkokör och barnkör sjöng. Vidare medverkade en stråkkvartett från Norrtälje. Efter gudstjänsten serverades kyrkkaffe på Havsbaden.

 

 

 

 

1961 målades Kapellet om utvändigt. Kostnad 2 900 kr.

 

1967 moderniserades köket och toalett installerades.

28 sept. 1969 firades 60-årsjubileet med högmässa och efterföljande kyrkkaffe på Havsbaden. Fil. lic. Ejnar Haglund medverkade med musik och personliga minnen från sin barndoms Grisslehamn.

1973 fick Kapellet en gåva på 52 000 kr av systrarna Annie Andersson och Axelina Jansson, Tomta, varav bildades en fond där räntan skall användas till Kapellets prydnad och underhåll. 1996 ändrades namnet till ”Annie Andersson och Axelina Janssons stiftelse”.

 

 

 

Medeltidsimiterat krucifix av gips från Italien, skänkt av fru Tilda Lindström.

 

15 dec 1973 avtäcktes en julkrubba, som anskaffats genom anslag ur Annie Andersson och Axelina Janssons fond.        Krubban kostade i inköp 2 000 kr.

 

1975 målades Kapellet om utvändigt av T. Levisson, Södersund, Väddö.

1979 Kapellets 70-årsjubileum firades på den Helige Mikaels dag, med sammanlyst högmässa för Väddö församling. Kyrkokören och kapellkören medverkade. ”Allvetaren” Ejnar Haglund underhöll med pianomusik. Prosten Yngve Zetterlund gav en historik över Kapellets sju decennier. Efteråt bjöds på kaffe på Havsbaden, där Valle Fredriksson, Fridolf Jansson och Birger Hållinder underhöll med musik. (Fiol och nyckelharpa)

September 1983 målades tornet av plåtslagaren Lars Eriksson, Häverö.

1984 75-årsjubiléet i september firades med sång av kyrkokören och kapellkören. Efteråt inbjöds till kaffe med bröd på Solgården.

 

 

sionat Solgården

 

1986 Dokumentation av Kapellets kondition gjordes av Matell arkitekter AB, till en kostnad av 5 000 kr.

1988 Rullstolsramp i aluminium anskaffades.

1 okt 1989 firades 80-årsjubiléet med musikgudstjänst och efterföljande samkväm i läsesalen. Bl.a. underhöll ungdomar från Häverö med musik och körsång under ledning av Britt-Marie Schillén. Christer Hermanssons brassensemble spelade.

 

 

 

Bild från Norrtelje Tidning 2 sept. 1989

 

1989 togs beslut att en yttre upprustning av Kapellet skulle genomföras: I slutet av 80-talet upptäcktes att Kapellets tak börjat svanka något och att väggarna lutade utåt i övre delen. Efter några års mätningar konstaterade Lars-Gösta Jansson att lutningen ökade och att något radikalt därför måste göras. Med dragstänger spände han ihop byggnaden och stadgade på så sätt upp den, varefter de utvändiga stödpelarna, kontreforerna, som visade sig vara genomruttna, förnyades. Vidare reparerades taket och Kapellet målades om utvändigt. Totalkostnad närmare 100 000 kr. Kapellet fick anslag från Väddö Kyrkoråd.

 

 

 

 

 

1990 Studiecirkel om kapellet hölls i lilla salen. De följande åren hölls kurser om Tomta och Byholma byar samt om Grisslehamn förr i tiden. Kursledare var Gustaf Nauclér och Matts Andersson.

 

 

 

 

Stig Stattin, Clary Björklund, Inga Gustafsson och Gustaf Nauclér inventerar de föremål som finns i Kapellet.

 

1990 infördes guidad visning av Kapellet under juli månad. Guidade gjorde studiecirkeldeltagare.

 

16-18 september 1994: Prostvisitation, kontraktsprost Kjell Nilsson.

1995 Revidering av stadgarna.

1996 Avloppet anslöts till kommunens Va-nät. Vintervatten drogs in.

 

 

  Video

Prosten Yngve Zetterlund 

 

26 sept. 1999 firandes Kapellets 90-årsjubiléum. Dagen inleddes med högmässa. Kyrkokören medverkade med unge körledaren och organisten Melker Stendahl (även han hade födelsedag denna dag - 24 år). Prosten Yngve Zetterlund predikade inför 122 åhörare. Efter högmässan inbjöds de församlade till Havsbaden, där firandet fortsatte med sång och musik. Gustaf Nauclér berättade lite Kapellhistorik. Gåvor till kapellet överlämnades.

 

25 feb. 2001 beslutades om ett upprop till bygden om bidrag till omfattande utvändig ommålning av Kapellet.

2001 På hösten startades barnverksamhet med en blandad grupp i åldrarna 9-12 år.

 

 

 

Barngruppen i Grisslehamns Kapell med ledare, medverkar i familjegudstjänsten i Kapellet den 26 april 2009 under temat            ”Den gode herden”.

 

2002 Ommålningen var klar. Insamlingen gav hela 130 000 kr! Firman ALCRO skänkte all färg till kapellets ommålning. Äkta linoljefärg användes. Målningen gick på 165 000 kr, men med anslag från Länsstyrelsen räckte pengarna till detta. Målningen utfördes av Claes och Stefan Holmström, Roslagsbro. Stort tack från Kapellföreningen till alla givare!

 

2006 ”Grisslehamn 250 år” firades med olika evenemang, bl.a. utökades öppethållandet av Kapellet under sommaren.

24 juni 2006: ”Mozart 250 år” firades med en konsert, där Toomas Tuulse, Melker Stendahl m.fl. medverkade.                                                           

2009 Planeringen för Kapellets 100-årsjubiléum påbörjades. Styrelsen beslutade bl.a. att en jubileumsskrift skulle tas fram.

24 maj 2009: Inga Gustafsson, Kapellets allt i allo, firades efter 40 år i Kapellets tjänst.

 

 

 

Pilgrimsvandring 2009

 

16 aug. 2009 Kyrkoherde Lars-Åke Johansson ledde en pilgrimsvandring under temat ”Vila i din längtan”. Först hölls en kort andakt i Väddö kyrka, varefter man gick ”Roslagsleden” till Grisslehamn. Ett tiotal tappra vandrare slöt upp och dagen avslutades med kvällsmässa i Grisslehamns Kapell kl.19.00.

 

Personer betydelsefulla för Kapellets tillkomst

 

 

 

 

 

 

 Gustaf Unonius   

 

Gustaf Unonius(1810-1902), var tullförvaltare i Grisslehamn. Han predikade för garnisonen i kasernen ”Borgen”. Också ortsbefolkningen fick deltaga. 1867 upphörde garnisonen i Grisslehamn, men Unonius fann på råd: 1864 hade han för Tullverkets räkning inköpt ett hus som tullvaktstuga. Det var nu obebott och blev tillfällig gudstjänstlokal för ortsborna. Siffror till psalmtavla tillverkade Unonius själv. Det är nog ingen överdrift att säga att hans verksamhet som präst i Grisslehamn var en bidragande orsak till Kapellets tillkomst, även om det skulle ta tjugo år innan det kunde byggas.

 

 

 

 

 

 

 

 Lars Rosengren

 

 Lars Rosengren (1807-1896), kyrkoherde och senare prost i Väddö1850-1896, var folklig och ville att Guds ord skulle förkunnas även för dem som hade svårt att ta sig till kyrkan. Därför kom den gamle prosten ofta till vaktstugan i Grisslehamn och höll gudstjänst där. P.g.a. sin nära förbindelse med EFS hade han ofta med sig, eller skickade i sitt ställe, stiftelsepredikanter. En av dessa var Gustaf Törnqvist.

 

 

 

 

  Gustaf Törnqvist

 

Gustaf Törnqvist (1838-1901),EFS-predikant. Skötte den andliga vården i Grisslehamn under det sena 1800-talet. Han tog 1899 initiativ till en syförening i Byholma, som genom att sälja sina alster skapade grundplåten till kapellet, eller ”samlingsstugan”, som det till en början så anspråkslöst kallades.

 

 

 

 

   Oscar Mannström

Oscar Mannström (1875-1938), född i Byholma. Han utbildade sig till journalist men prästvigdes 1919 på uppmaning av ärkebiskop Nathan Söderblom.  Från samma år och till sin död var han verksam i Adolf Fredriks församling i Stockholm. Under sin sommarsemester hade han konfirmationsundervisning i Kapellet. När en förening för att bygga en gudstjänstlokal i Grisslehamn bildades blev Oscar Mannström en av tillskyndarna och på många sätt den verkligt drivande kraften. Han var också en flitig insamlare av pengar till kapellbygget, bl.a. genom att uppvakta de kungliga. Vidare höll han föredrag och samlade på så sätt också in pengar. Det var också han som avtalade med konstnär Gunnar Widholm att denne skulle måla altartavlan.   I 1986 års psalmbok har Mannström skrivit psalm nr 496 samt översatt till svenska nr 58,114, 189 och 624. Psalmen 114, ”Stilla natt”, översatte Oscar Mannström till svenska år 1915.

Magnus Rodhe (1875-1920), kyrkoadjunkt, ”hjälppräst” i Väddö 1906-1909. En mycket drivande och handlingskraftig man som skapade enighet om kapellets utformning och lämpligaste tomten.              Kapellstyrelsens förste ordförande.

Emil Sandberg (1856-1942), tullvaktmästare. Kapellets allt i allo, kassör och vaktmästare. Han vårdade kapellet under nästan 30 år.

Bröllop i Kapellet, okt. 1934:    Pastor Ernfrid Ljungwe viger Robert Hermansson och Britta Jansson. Bruden bär Kapellets brudkrona.

   Emil Sandberg

 

Ärkebiskopar som    besökt kapellet

 

 

 

 

 

 

1909 J. A. Ekman

 

1916 Nathan Söderblom

1933 Erling Eidem

1951 Yngve Brillioth

1959 Gunnar Hultgren

1986 Bertil Werkström

 

 

 

Ärkebiskopsbesöket 1933.                                                                      Från vänster fru Lotten Eriksson, fru Fanny Bertini (Unonius´ dotter), tullvakten och kyrkvärden Viktor Eriksson, ärkebiskop Erling Eidem, kyrkoherde Arvid Hallenberg, f. tullvakten, Kapellets ”allt i allo”, Emil Sandberg, pastor Ernfrid Ljungwe och skomakaren Bernhard Lundin, klockringare i Kapellet.

 

2009 Anders Wejryd besökte Grisslehamn och Kapellet den 20 mars. Gustaf Nauclér berättade för ärkebiskopen om kapellet och dess tillkomst.

 

Gåvor till Kapellet

 

 

 

Vinkanna skänkt av Oscar Mannström.

 

Kapellet uppfördes för ca 10 000 kr, varav 2 500 kr utgjorde skuld. Syföreningen satsade drygt 2 000 kr. Tomta byamän och medlemmar av familjen Nauclér skänkte tomtmarken till Kapellet.

 

Det är ytterst få inventarier, som är inköpta av kapellföreningen. De flesta är gåvor från ortsbor och sommargäster eller personer som på annat sätt haft

 

 

 

anknytning till bygden. Benämningen ”Gåvornas Kapell” stämmer därför synnerligen väl.

 

Exempel på några av alla de gåvor Kapellet erhållit: Stora ljuskronan skänkt av ungdomen i Byholma, Grisslehamn och Tomta, julen 1909. Kyrksilvret skänkt av Oscar Mannström och brudkronan av sjökapten Hans August Lindströms änka Ulrika Matilda. Altartavlan skänkt av konstnären. En mässhake i vitt, guld och grönt har Grisslehamns husmodersförening som givare och en mässbok kommer från församlingens kyrkobrödrakår. Ljusstakarna i fönstret är skänkta av fru Ester Kampf. Ljusstaken placerad på predikstolen är en gåva av makarna Krister och Margit Gabrielsson 1952. Skeppsankaret framför ingången är skänkt av Ulla och Stig Stattin.

Syföreningsauktioner

Sammandrag från syföreningsauktioner 1908-1913:

Betalning av inropade saker kunde ske upp till ett år efter att auktionen hållits eller delbetalas.

Nämnas kan, att en person betalade först 6 år efter auktionen, en annan efter 3 år.

Fru Kitzing, som grundade Havsbaden, var en dem som skänkte materialet. Hennes syster Signe Grafström sydde en del av det som sedan såldes. Båda köpte också mycket av de skänkta handarbetena.

På auktionerna såldes förkläden för 1-2:25 pr. st., blusliv 2:70-3 kr. pr. st., skjortor 1:80 - 2:55 pr. st., näsdukar, strut eller påse karameller 20-30öre/st. Andra saker såldes också, t.ex. tavlor, vykort, klippspik, mattrasor, glasögonfodral, örngott, dockor, mattor, bord och stolar, ägg, tvålar, pomada, knivar, kompasser, förstoringsglas. På varje auktion såldes apelsiner, de kostade ofta mellan 30 öre och 1 kr.  per par.

 

 

 

Gammal sparbössa med texten            ”För Kapellet”.

 

1993 Damerna i Kapellets syförening hade inte längre tid med de gammaldags syföreningsträffarna - men de jobbade på ändå!                                                                            

 

1999 Syföreningen fyllde 100 år. Inga Gustafsson, som sedan

1967 varit dess ordförande, hade då varit kyrkvärd och vaktmästare i 30 år.

19 juli 2007 hölls den sista riktiga syföreningsauktionen, i och med att syföreningen upplösts. Auktionerna skulle förhoppningsvis fortleva i någon form, t.ex. som ”Sommarauktion”.

2008 och 2009: Sommarauktion hölls dessa år. Ortsbor och sommargäster skänkte sådant som auktionerades ut. Ett populärt och välbesökt evenemang, där behållningen som vanligt gick till Kapellet. Auktionist var Lars Sundström.

Gåvor till kommande sommarauktioner emottages tacksamt!

Hämtat från föreningens möten och årsberättelser

Oscar Mannström skrev i 1909 år årsberättelse:

”Medlemsantalet var 53 personer, 26 från Grisslehamn, 14 från Byholma, 4 från Tomta samt 9 från annan plats. Biblioteket började sin verksamhet. Syföreningen sammanträdde 10 gånger. Två gånger anordnades auktion å arbeten.”

Utdrag ur 1909 års revisionsberättelse:

 

 

 

Krucifixet i lilla salen, skänkt av fru Greta Ländin, Rangarnö.

 

”Af räkenskaperna framgår, att intresset och offervilligheten för kapellbyggnadens fullbordande varit stor. Därigenom kunde också Kapellet, hvars uppförande påbörjats under slutet af det föregående året, fullbordas under sommaren 1909. Det invigdes till kyrkligt bruk den 26 september samma år av H. H. Ärkebiskopen (J A Ekman), hvilken därvid uttalade sin stora glädje öfver den vackra kyrkobyggnaden. Bland dem, hvilka med sitt intresse synnerligen främjat Kapellets uppbyggnad, må nämnas pastor M. Rodhe och redaktören fil. kandidaten O. Mannström, genom vilka många större bidrag kommit arbetet till godo.”

 

Utdrag ur protokoll 29 nov 1925:

”Tullmästare Söderbergh meddelade att införandet av elektriskt ljus i kapellet måste beräknas draga en kostnad av ca 700 kr. Styrelsen ansåg en sådan utgift för stor för kapellkassan, beslöt att teckna en andel i elektriska föreningen och låta upprätta en lampa som ytterbelysning vid trappan samt en lampa inomhus .”

Utdrag ur protokoll 2 maj 1926:

”Efter förnyat övervägande beslöt styrelsen att låta införa elektrisk belysning i hela kapellet och för den skull teckna högst 5 andelar i elektriska distributionsföreningen.” Elinstallationen utfördes av Norman från Söderbykarl.

Utdrag ur protokoll 27 dec 1936:                                                                ”Väddö och Häverö socknars väg hade under hösten, vid anläggning av allmän väg mellan Kapellföreningens gamla tomt på vilken Kapellet är uppfört och dess tomt, som de nyligen erhållit, för plats till klockstapel, utan tillstånd eller förfrågan hos kapellföreningen eller dess styrelse tagit ett stycke mark från båda nämnda tomter, sprängt undan berggrunden å båda sidor om vägen och anlagt en missprydande stenterrass intill kapelltomten.”

Möte den 28 juli 1946:

”Styrelsen beslöt bifalla en ansökan från Väddö folkskolestyrelse, att, för läsåret 1946-1947, upplåta ”lilla salen” som skollokal under följande villkor.” o.s.v.

 

 

 

 

 

Möte den 30 november 1947:

”Fr.o.m. 1948 vore föreningen befriad från att avlöna klockare, enär kyrkofullmäktige anslagit 300 kr för år härtill.”

Artikel i Östhammars Tidning 9/6 1949:

 

 

 

Etsning av Albert Engström, skänkt till Kapellet av konstnären, år1927.

 

Kyrkohögtidlighet i Grisslehamn.          Grisslehamns Kapell återinvigdes pingstdagen, efter den genomgripande invändiga restaurering det varit föremål för. Högtidligheten, som ägde rum på eftermiddagen, hade lockat en fulltalig menighet. Bl.a. närvarade konstnären Harald Lindberg, vilken svarat för den konstnärliga utsmyckningen. Efter gemensam psalmsång samt sång av barnkör höll kontraktsprosten T. Ölund, Roslagsbro, invigningstalet samt förklarade Kapellet återinvigt för sitt ändamål.”

 

Utdrag ur årsberättelsen för 1952:

”Till övriga glädjeämnen hör den nystartade kyrkokören och den nyinrättade kantorstjänsten. Till innehavare av denna har utsetts kantor Stig Stattin. Kyrkokören består av 12 medlemmar och har redan framträtt vid flera tillfällen.”

 Från en tidningsartikel 29 september 1969:

”Grisslehamns kapell firade 60 år. I Grisslehamns kapell högtidlighölls på söndagen minnet av kapellets grundande för 60 år sedan. Närvarande var bland andra fil. lic. Ejnar Haglund som en gång debuterade som allvetare i just Grisslehamns kapell. Efter högmässan följde jubileumsfestligheter på Havsbaden. Söndagens högmässa leddes av prosten Yngve Zetterlund. Han kunde se tillbaka på de många år som passerat i kapellets historia. Som inledning till söndagens högmässa spelades preludium och kyrkokören sjöng Couperins ”Sjung för Herren”, under ledning av Stig Stattin. Därefter följde koralen ”Härlig är jorden”. Efter predikan av prosten Yngve Zetterlund sjöng kören ”O huru ljuvliga äro Dina boningar” av Sven Erik Johansson.

 

 

 

Medaljprydda körsångare 1969, från vänster: Gunborg Hållinder, Ulla Stattin, Dagmar Mattsson, Lars-Axel Dehmer, David Sjöberg, Evy Andersson, Ruth Sjöström, Märtha Österman, Stig Stattin och Inga Gustafsson.

 

Efter sången avtackades förre kyrkvaktmästaren Axel Gotthold med bokpresent. För mångårig verksamhet inom kyrkokören medaljerades veteranerna Dagmar Mattsson, David Sjöberg och Märtha Österman. De har över trettio förtjänstfulla år bakom sig i kören och fick sin medalj av prosten Yngve Zetterlund.      Tjugofem år i kören hade fru Ruth Sjöström. Inga Gustafsson och Gunborg Hållinder hade båda 20 år. Förtjänsttecken för medverkan i femton och tjugo år fick kantor Stig Stattin, fru Ulla Stattin, fru Evy Andersson och Lars-Axel Dehmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flera av 1969 års medaljörer sjöng redan som barn eller unga i kapellkören.                      Bilden är ett vykort, skickat 1931.

 

Som en gåva från kommunen överlämnade kommunalnämndens ordförande Ulrik Holm ett kylskåp till kapellets kök. Kantor Åke Björnerstedt, Väddö, bidrog med en bokgåva. Som avslutning spelade fil. lic. Ejnar Haglund på cembalo ”Fantasi i e-moll” av J S Bach.”

 

Möte den 8 sept. 1988:

”Kapellstyrelsen beslutar att anordna en musikgudstjänst på Mikaelidagen        kl. 15.00 med kyrkkaffe i läsesalen. Den sammanslagna Väddö kyrkokör och Grisslehamns kapellkör skall medverka under ledning av Stig Stattin. Det får bli Kapellets tack till Stig, som nu gått i pension.  Inga Gustafsson och Gertrud Rosen skall svara för kaffearrangemangen. Räkningen skall skickas till pastoratet, på kyrkoherdens förslag.”

Utdrag ur årsberättelsen 1991:

 

 

 

Kyrkoherde Hans Losell döper Rickard Holmström, år1990.

 

Kyrkoherde Hans Losell skrev i årsberättelsen: ”Vi kan också med glädje notera att skolan vill ha sina termins- och läsåravslutningar i Kapellet utformade som gudstjänst enligt gammal god sed ”som det alltid varit” som man brukar säga. Ett par synnerligen uppskattade församlingsaftnar har vi också haft. I våras berättade Gustaf Nauclér, utifrån de studiecirklar som ägt rum i läsesalen. Och vid höstens sjömansafton kom Lars Th. Sundin från Singö och berättade om gamla tider i våra trakter på sitt oefterhärmliga sätt. Vi kan också notera att sommarkyrkoverksamheten fortsätter att samla många intresserade åhörare. I somras var sammanlagt 739 människor intresserade när våra skickliga ciceroner berättade om Grisslehamns kapell. Planerna på en fortsättning även i sommar har kapellrådet tacksamt fört till protokollet.

 

I övrigt kan berättas att vägglampetterna fått sitt bländskydd, altartavlan fått sin spotbelysning och predikstolen sin lampa. Och det är ett led i kapellrådets önskan att likväl som vi arbetar på att försköna vårt kapell och sprida kunskap om dess historia så ska människor här i Grisslehamn känna att kapellets uppgift är att finnas här för att ge sökande själar vägledning på deras livsvandring så att de finner Honom, Jesus Kristus, som är världens ljus och vägen, sanningen och livet.”

Utdrag ur årsberättelsen 1995:

”Visningen av Kapellet samlade i år 586 besökare. Den pågick i 29 dagar, och som vanligt blev det många trevliga möten, ofta med helt obekanta människor. Det såldes kort för 612 kr. De som skött visningen och får ett aldrig så enkelt tack är Lilly och Gustaf Nauclér, Kristina Eriksson, Inga Gustafsson, Göran Boström, Lasse Dehmer och Stig Stattin.”

Utdrag ur årsberättelsen 1997:      

 

 

 

Stig Stattin och Inga Gustafsson i      auktionstagen.

 

 Ordförande Stig Stattin skrev: ” Sommarförsäljningen hölls den 17 juli som planerat. Ca 120 besökare tittade på de fina handarbetena, bjöd bra under auktionen, köpte villigt åror och fick gott kaffe. Prosten Svante Hagman inledde på ett för honom typiskt sätt, en barnversion av Gud som haver ”Gud som haver barnen kär, har du någon ull”. Damerna, med Inga Gustafsson i spetsen, hade som vanligt samlat många fina arbeten. Det lämnades också gåvor ”utifrån”, vilket är glädjande. Mycket uppskattat blev hinkar med div. gott och Ålandsresor. Kapellet tackar hjärtligt för denna i sanning viktiga verksamhet! – En del besökare talade om den som ” Sommarens begivenhet”.

 

Utdrag ur årsberättelsen 1998:

”Friluftsgudstjänst hölls också detta år på Skaten*, den 9/8. Makarna Tuulse, som för övrigt stod för programmet på Luciafesten den 13/12 med sång av barn, är värda stort beröm för körsång och övrig musik. När han nu aviserar att lämna tjänsten hos oss, tackar vi honom för hans mycket uppskattade kyrkomusik.

 

Toomas Tuulse komponerade och framförde en ny melodi och körsättning till    ” Morgonens rodnad”, sv.ps. 496 Oscar Mannström, till O. Mannströms minne.”            Skrivet

 

 

Väddö sockensigill, vävt och skänkt av Greta Mattsson, Folkhögskolan,    Väddö 1965.

 

av ordförande Stig Stattin.                     *Skatudden, Grisslehamn.

 

 

 

Utdrag ur årsberättelsen 2001:

”Detta år i maj avslutade Hans Losell sin tjänst i vår församling. Vi tackar honom för arbetet i Kapellet, vilket han själv betecknar som ”russinet i kakan” i sin verksamhet. Vår nye kyrkoherde Lars-Åke Pihl hälsas välkommen. Han blev ganska omgående vald till styrelsemedlem i kapellföreningen, enligt våra stadgar.”

Utdrag ur årsberättelsen 2003:

”En gudstjänst hölls på ”Skaten” den 27/7. Josef ”Joe” Andersson predikade och Åke Pettersson spelade på sitt dragspel i munter stil. 12 deltagare gjorde sitt bästa till lovsång på den natursköna platsen ytterst vid havet i vackert sommarväder. Åke Pettersson tillhör nu, genom sin kyrkomusikertjänst, vårt pastorat. Han hälsas välkommen, särskilt för sin erkänt goda hand med sångare i alla åldrar.”

Utdrag ur brev från ärkebiskop Anders Wejryd, den 31 mars 2009:

”Käre Gustaf Nauclér. Tack för den intressanta presentationen av kapellet och för den fina Grisslehamnsboken du sände över - och författat!”                      ”Initiativ som kapellet, både byggandet och upprätthållandet, är mycket viktiga för Svenska kyrkan. Därför beklagar jag verkligen att varken Ragnar eller jag kunde visa vår uppskattning av ert arbete genom att vara med vid firandet.”                                        

Från Grisslehamns hemsida (www.grisslehamn.se) 2009:

 

Den 24 maj 18.00 firades Inga Gustafsson, som i 40 år har verkat i Grisslehamns Kapell, som kyrkvärd, vaktmästare, syföreningens ordförande och Kapellets allt i allo.
Väddö kyrkokör under ledning av Melker Stendal inledde och avslutade kvällen med bl.a. ”Glädjens blomster”,” En vänlig grönskas rika dräkt” och” Klinga mina klockor”.
Inga fick ta emot lovord och applåder för allt kyrkkaffe, alla dukar och hantverk hon sytt och skänkt under de 40 verksamma åren. Väddö församling överlämnade blommor genom kyrkoherde Lars-Åke Johansson.  Gustav Nauclér från Kapellets styrelse överlämnade blommor och en akvarell föreställande Kapellet.  
Inga tackade och förklarade att det varit en rolig tid och allt hade hon gjort med glädje!
Inga hade även med sig blommor till Eva och Lars-Gösta Jansson som i år firar 40 års bröllopsdag. De var det första budparet som vigdes i Kapellet sedan Inga tillträtt sin tjänst. Kvällen avslutades med att Inga bjöd på hembakt bröd och frukttårta. 44 personer hade samlats till denna trevliga samvaro i det nästan 100-åriga Kapellet denna varma majkväll. /IL

 

 

Grisslehamnsbor minns

Några Grisslehamnsbor fick följande frågor:                                                     Vilket är ditt första minne från Kapellet?                                                               Berätta om någon händelse eller något som du minns med glädje!

Gertrud Rosen. Mitt första minne var när jag följde med mamma på ”syföreningsmöte”, det var så jag kom med i syföreningen. Det var i början på 50-talet. En oförglömlig händelse var på pingsten 1992 när min dotter gifte sig i Kapellet, hon bar då Kapellets brudkrona.

Inga-Lena Waller-Holmström. Mitt första minne av Kapellet var 1990, då vårt första barn döptes. Roligt var det på syföreningsauktionerna, speciellt då jag vann en trasmatta som Kristina Eriksson vävt. Den passade precis, både i färg och längd till vår hall! Jag tycker också om Taizémässorna. De är stämningsfulla med mycket sång.

Lars Holmström. Jag var nog 4 år och sprang mellan bänkarna. Jag var helt omöjlig. Morsan fick skämmas för mig. Ett annat minne är när David Sjöberg och kapellkören sjöng ”Hosianna”. Det var högtidligt. I söndagskolan med Birger Hållinder sjöng vi ”Tryggare kan ingen vara” och fina böcker fick vi som premier. Skolavslutningarna i Kapellet med ”Singöprästen” Lars Th. Sundin – hans varma stämma och sätt att tala till oss barn glömmer jag aldrig. I 5:e klass fick vi vara med vid körens övning inför 1:a Advent. Det var första gången jag hörde Otto Olssons ”Advent”. Den klingade så mäktigt och etsade sig fast i minnet, särskilt orden ”liksom stora vattens dån”. I 20-årsåldern värvades jag till kapellkören av kantor Stig Stattin, min f.d. skollärare. Fortfarande är jag med och sjunger, nu i Väddö kyrkokör.

Gustaf Nauclér. Något jag minns är att det ofta talades om Kapellet, att alla hade hjälpt till och samlat till en egen kyrka. Det var något mycket stort vid denna tid. Jag minns alla fantastiska människor som ideellt prydde Kapellet med blommor och på alla sätt månade om sin kyrka.

Stig Stattin. En självskriven person att intervjua om minnen från alla hans år i kapellet, dels som kantor och mångårig folkskollärare på orten, dels som vår ordförande i Kapellföreningen.

Men det blev inte så – Stig insjuknade hastigt och fick sluta sin livsgärning i maj 2009, innan något hann bli skrivet.

Hans minne lever kvar hos oss alla som på något sätt kommit i kontakt med honom – generationer grisslehamnsbor: skolelever med föräldrar, körsångare, kyrkobesökare och många vänner. Stig fick förmånen att leva ett långt och rikt liv i den bygd han, tillsammans med framlidna makan Ulla, blivit trogen från början av 50-talet och livet ut.

Gunborg Jansson. Jag kom från Börstil till Grisslehamn 1949. Det var vid min dotter Kerstis dop som jag besökte Kapellet första gången. När jag tänker på Kapellet tänker jag också på Sigrid Hållinder, alltid så rar och vänlig. På dopet var det så fint ordnat. Då fanns inte dopfunten, utan det var en dopskål på ett bord med en fin duk och blommor bundna i en krans. Jag tänker också på luciafesterna som skolan höll i Kapellet. Vi bakade då lussekatter som vi skänkte, det var uppskattat.   Detta pågick i 9 år, fram till 1969, i samband med att vi bakade i bageriet. Då min man Åke dog 1964, vid 37 års ålder, ringde man i Kapellet för honom, när vi passerade på vår väg till Börstils kyrka, där begravningen skulle äga rum.   Det tycker jag var mycket omtänksamt.

Inga Gustafsson. Jag kom till Grisslehamn sommaren 1950 som husföreståndarinna hos doktor Ingrid Samzelius - Lejdström.           Mitt första minne från Kapellet är då jag följde med doktor Lejdström till syföreningsauktionen detta år. Det var roligt och det bestående minnet är att allt var så trevligt. Högsta vinst var ett lakan med örngott. För övrigt var det mest näsdukar och strumpor som ropades ut. Det var lite enklare saker som auktionerades ut på den tiden och det blev inga större summor, jämfört med idag.

Jag gifte mig år 1953 och har sedan dess varit med i både kapellkören och syföreningen. 1967 blev jag ordförande i syföreningen efter Linnéa Gotthold.        Jag minns med glädje ett syföreningsmöte ett par år senare, då kyrkoherde    Yngve Zetterlund frågade mig om jag ville bli vaktmästare i Kapellet och på den vägen är det… Det har varit trevliga år som har gett mig mycket, inte minst genom alla tacksamma och trevliga människor jag mött.

Sigrid Hållinder 89 år, numera boende på Elmstagården, minns följande söndagsskolejulfest i början på 50-talet:

Allt gick i ljusets tecken. Barnen sjöng bl.a. ”Jesus ber oss lysa” under ledning av småskolelärarinnan Märta Jonsson. Barnen uppförde en tablå, där de stod på rad med varsin stav i handen. I toppen på staven satt en stjärna med en bokstav på. Verser lästes, som började på de olika bokstäverna. På sidorna, som var vända mot åskådarna, kunde man läsa orden LYSEN SÅSOM och så vände barnen sina stavar och där stod ordet HIMLA- LJUS, ” Lysen såsom himlaljus”. Vid predikstolen var en fyr monterad. Den hade en slipad glasburk till topp med en lampa inmonterad. Bakom predikstolen satt en liten fyrmästare och tände och släckte.  Det är ett ljust minne.

Kalle Mattsson (1906-1996), Ekbacken, minns:

År 1914 började vi i skolan vid Wederbrands, som nu är Pensionat Solgården. Där var Signe Wederbrand lärarinna. Vi gick varannan dag, småskolan och storskolan. Pojkarna hjälpte till att hugga och bära in ved till kaminen. Under skolan fanns ett bageri, där vi köpte nybakade bullar för 2 öre st. Det var gott som mellanmål på rasterna. Bagaren hette Alfred Johansson. Vi gick 4 klasser där och slutade 15 juni 1918.

 

 

 

Kollekthåvar skänkta av familjerna Nauclér och Haglund.

 

Den 15 augusti 1918 började vi i Kapellets läsesal. Där var vi tills nya skolan, som var under byggnad, blev färdig.  Vår lärarinna hette Ebba Malmström. Vi hade vår ingång på baksidan, där köket var. Köket blev vårt matrum. Det fanns en spis som vi eldade i. Där var bänkar att sitta på när vi åt, med väskan som bord. Hallen användes som omklädningsrum. Det var en kamin där som vi torkade våra våta kläder över, på en tråd som var spänd över kaminen.  Till nya skolan flyttade vi 15 augusti 1919 och gick där till 15 juni 1920, då vi slutade att gå i skolan.

 

 

 

 

Konfirmanderna Astrid Holmström, Karin Hedman, Bojan Noren, Inga Fröstberg, Ada Jansson, Pastor Mannström, Sigvard Karlsson, Karl Mattsson, Rudolf Bodin, Valle Hessler, Sigfrid Eriksson, år 1920.

 

Den 15 juni 1920 började vi gå och läsa i lilla salen i Kapellet, för Pastor Oskar Mannström, född i Byholma, Furuliden. Där bodde han på sommaren när han läste med oss. Vi gick varje dag i tre veckor. Det var till stor fördel för oss, istället för att gå till Väddö kyrka, dit man måste gå till fots, eller åka om man hade cykel. Det var 30 km fram och tillbaka. Vi slutade läsa i mitten av juli, konfirmerades och gick till nattvarden i Kapellet. Biblarna fick vi betala 5 kronor för. Pastor Mannström fick en silverbägare med rosor till minne av konfirmanderna.
Den 15 oktober 1938 vigde Pastor Oskar Mannström Dagmar och mej i sin bostad i Adolf Fredriks församling, där han hade sin tjänst.  Efter vigseln bjöd han, i salen, på bröllopskaffe som hans hushållerska gjort i ordning. (Nedteckn.1990)

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           Kapellet omkring 1920

 

 

 

 

 

 

Hyllning till Grisslehamns Kapell

Jag hälsar Dig, vårt vackra kapell,

där Du ligger fast nitad i granitens häll.

I Dig är lugn och frid

man sitter, glömsk av tid.

Din altartavla är så ljus och ren.

Det är omkring den som ett himmelsk sken,

och krucifixet nedanför

vårt inre sakta rör

Här har barnen våra fått sitt namn

och tagits upp i Jesu famn

Här har brudgum givit löftet sitt till bruden

Här har vi gått och läst, och lärt de tio buden.

Ja, tack för att Du finns

Jag önskar Dig en framtid ljus och lång

Där stora skaror fyller Dig med bön, musik och sång.

Av Agnes Jansson, Ekbacken 1990.

Kapellets kyrkorum

 

 

 

 Motiv på predikstolen,          ”Jesus stillar stormen”.                            

En av Harald Lindbergs motivmålningar på läktarbarriären.

 

När man träder in i kapellrummet möts man av många symboler för ortens belägenhet vid havet. Man ser bjälklagen målade i silvergrå ek, som ger föreställningen om skeppsbjälkar, och altarringen framträder i ”snäckblått” – snäckornament sedda genom vatten. Predikstolen är prydd med målningar föreställande Kristus stillar stormen, med Svartklubbens fyr skymtande vid horisonten, fartyg i sjönöd och barn på stranden, medan en rad laxbåtar, sprisegelekor, snäckor, notgarn och andra marina formelement bildar symboliska fyllningar längs läktarbarriären. Konstnären Harald Lindberg, 1901-1976, född i Rumshamn, Skeppsmyra i Björkö-Arholma socken, målade ovanstående motiv och bestämde i övrigt kyrkorummets färgsättning.  Nils Nilsson, Söderfjäll målade ytorna inklusive marmoreringarna.

 

 

1911 fick Kapellet sin altartavla, skänkt av konstnären Gunnar Widholm mot att han kostnadsfritt fick bo i prästkammaren medan han målade. Motivet valde han med hänsyn till platsen vid havet, något han tyckte var passande. Den föreställer tre generationer skärgårdsbor: den gamla generationen läser bibeln, under det att en ung familj med barn på armen blickar ut över havet, där Jesus kommer vandrande. ”Ernst Gunnar Widholm, född 1882Stockholm, död 1953, var målare, tecknare och grafiker. G. Widholm var bl. a känd som en framstående bokillustratör”.

 

 

 

 

Fönstrens ljusbågar skänkta 1959 av fru Ester Kampf, f.d. innehavare av Havsbaden.

 

Kapellet idag och i framtiden

Vi vet att Kapellet är något som berör och känns viktigt för såväl ortsbor som fritidsboende. Detta fick vi bl.a. bekräftelse på vid uppropet om gåvor till ommålningen av Kapellet. Storartat resultat och många stora enskilda gåvor.

Stort TACK för allt detta!

Men det räcker inte med en nymålad exteriör... Kapellet måste också besökas i våra gudstjänster.

 

 

 

Grisslehamns Kapells barngrupp, våren 2009: Ellenora, Camilla, Hanna, Jennifer, Calle, Leon, Ida och Alma.             

 

Glädjande är att barnverksamheten i lilla salen har fortsatt sedan 2001. Barn i olika åldrar träffas en gång i veckan med pyssel och andaktsstund.

 

Det är också glädjande att allt fler besöker de dagliga guidade visningarna av Kapellet under sommaren.

Kapellet används mer och mer för bröllop, dop och begravningar.  Våra musikevenemang är välbesökta.                                                                                

Framtiden ser på många sätt ljusare ut än på länge!

Sammanställning och utformning:                                                               

Inga-Lena Waller-Holmström och Lars Holmström
Telefon: Väddö församling  0176 - 524 10,  Kapellet 0175 - 303 17
Hemsida :
http://www.svenskakyrkan.se/vaddo/

Grisslehamn Församlingshus PlusGiro 33 60 55 – 9 .

 

Grisslehamns kapell minnes- och prydnadsfond Bankgiro 668-8204

 

Grisslehamns Kapell – Gåvornas Kapell

Välkommen att besöka vårt vackra Kapell:

                                             I våra gudstjänster

              Vid guidad visning

            Vid sommarens musikaftnar och konserter.

Se hemsidan: http://www.svenskakyrkan.se/vaddo/ för vidare information.

          Gåvor till Kapellets prydande och bevarande tas tacksamt emot Grisslehamns Församlingshus:

BG 668-8204

 Grisslehamn i september 2009

Dela den här sidan